دستگاه مه پاش سرد ULV

اساس کار این دستگاه بدینگونه است که مواد ضدعفونی کننده داخل دستگاه را با فشار هوا مخلوط کرده و سبب تبدیل مایع به قطرات ریزی در حد 5 الی 30 میکرون می گردد. و پس از مدتی روی سطوح نشسته و سطوح را نیز ضدعفونی کند.